Đọc Truyện Rap Viet the series - Truyen3s.Com

Đọc Truyện Rap Viet the series

Tác giả: innalise

Đọc Truyện

Một ngày là anh em, cả ngày là anh em!

Danh sách Chap

Note

1, skrrrrr

2, 151.g.ducky ↬ rpt.gonzo

3, thanhdraw ↬ typh.16

4, hanhorrr ↬ _macjunior

5, skrrrrr

6, ta.gekun ↬ hoagn_logn

7, rv.cfs

8, rpt.gonzo ↬ r.tees

9. hanhorrr ↬ thanhdraw

10, r.tees ↬ 151.g.ducky

11, skrrrrr

12, thanhdraw ↬ typh.16

13, hanhorrr ↬ _macjunior

14, hoagn_logn ↬ lf.tlinh

15, 151.g.ducky ↬ r.tees

16, skrrrrr

17, ta.gekun ↬ hoagn_logn

18, macjunior ↬ hanhorrr

19, skrrrrr

20, rv.cfs

21, skrrrrr

22, hoagn_logn ↬ hg.vyth

23, hg.vyth ↬ ta.gekun

24, skrrrrr

25, hoagn_logn ↬ ta.gekun

26, typh.16 ↬ thanhdraw

27, skrrrrr

28, skrrrrr

29, skrrrrr

30, hoagn_logn ↬ ta.gekun

31, 151.g.ducky ↬ r.tees

32, rpt.mck ↬ lf.tlinh

33, skrrrrr

34, hg.vyth ↬ ta.gekun

quạc quạc quạc

35, skrrrrr

36, skrrrrr

37, rpt.gonzo ↬ gillianxviii

38, _macjunior ↬ hanhorrr

39, rpt.mck ↬ 151.g.ducky

40, thanhdraw ↬ typh.16

41, skrrrrr

42, r.tees ↬ 151.g.ducky

43, skrrrrr

44, skrrrrr

45, r.tees ↬ 151.g.ducky

46, 151.g.ducky ↬ rpt.mck

47, skrrrrr

48, skrrrrr

49, rpt.gonzo ↬ r.tees

50, hoagn_logn ↬ ta.gekun

51, rvts

52, skrrrrr

extra: rpt.mck ↬ gillianxviii

53, rvts

54, typh.16 ↬ thanhdraw

55, rv.cfs

56, skrrrrr

57, 151.g.ducky ↬ rpt.mck

58, hanhorrr ↬ thanhdraw

59, skrrrrr

60, rvts

61, 151.g.ducky ↬ r.tees

62, _macjunior ↬ typh.16

63, skrrrrr

Đơn xin nghỉ việc

64, rvts

65, rpt.gonzo ↬ gillianxviii

66, typh.16 ↬ belltrn

67, belltrn ↬ thanhdraw

68, skrrrrr

69, 151.g.ducky ↬ hanhorrr

70, hoagn_logn ↬ ta.gekun

71, skrrrrr