Đọc Truyện HỆ THỐNG MỐI TÌNH ĐẦU NGHỊCH TẬP - Truyen3s.Com

Đọc Truyện HỆ THỐNG MỐI TÌNH ĐẦU NGHỊCH TẬP

Tác giả: Lilian_Walker

Đọc Truyện

Tác giả: Quân Tích Nhược
Thể loại: xuyên nhanh, hệ thống
Link convert: https://hugioi.wordpress.com/2015/11/23/c-so-luyen-nghich-tap-he-thong-quan-tich-nhuoc/
Convert: Hủ Giới
Couple: chính văn vô couple, phiên ngoại 1x1 [tinh phân trung khuyển công x phúc hắc nữ vương thụ], OE (theo editor nghĩ) hoặc HE (tùy người)
Chương truyện: 125 chương + 1 phiên ngoại
Editor + Beta: Song Song

Danh sách Chap

VĂN ÁN

CHƯƠNG 1: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P1)

CHƯƠNG 2: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P2)

CHƯƠNG 3: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P3)

CHƯƠNG 4: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P4)

CHƯƠNG 5: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P5)

CHƯƠNG 6: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P6)

CHƯƠNG 7: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P7)

CHƯƠNG 8: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P8)

CHƯƠNG 9: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P9)

CHƯƠNG 10: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P10)

CHƯƠNG 11: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (PHẦN CUỐI)

CHƯƠNG 12: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (NGOẠI TRUYỆN)

CHƯƠNG 13: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P1)

CHƯƠNG 14: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P2)

CHƯƠNG 15: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P3)

CHƯƠNG 16: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P4)

CHƯƠNG 17: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P5)

CHƯƠNG 18: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P6)

CHƯƠNG 19: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P7)

CHƯƠNG 20: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P8)

CHƯƠNG 21: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P9)

CHƯƠNG 22: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P10)

CHƯƠNG 23: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (P11)

CHƯƠNG 24: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (PHẦN CUỐI)

CHƯƠNG 25: TÌNH ĐẦU LÀ HOÀNG TỬ (NGOẠI TRUYỆN)

CHƯƠNG 26: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P1)

CHƯƠNG 27: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P2)

CHƯƠNG 28: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P3)

CHƯƠNG 29: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P4)

CHƯƠNG 30: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P5)

CHƯƠNG 31: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P6)

CHƯƠNG 32: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P7)

CHƯƠNG 33: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P8)

CHƯƠNG 34: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P9)

CHƯƠNG 35: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P10)

CHƯƠNG 36: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (P11)

CHƯƠNG 37: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (PHẦN CUỐI)

CHƯƠNG 38: TÌNH ĐẦU LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG (NGOẠI TRUYỆN)

CHƯƠNG 39: TÌNH ĐẦU LÀ NAM THẦN (P1)

CHƯƠNG 40: TÌNH ĐẦU LÀ NAM THẦN (P2)

CHƯƠNG 41: TÌNH ĐẦU LÀ NAM THẦN (P3)

CHƯƠNG 42: TÌNH ĐẦU LÀ NAM THẦN (P4)

CHƯƠNG 43: TÌNH ĐẦU LÀ NAM THẦN (P5)

CHƯƠNG 44: TÌNH ĐẦU LÀ NAM THẦN (PHẦN CUỐI)

CHƯƠNG 45: TÌNH ĐẦU LÀ NAM THẦN (NGOẠI TRUYỆN)

CHƯƠNG 46: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P1)

CHƯƠNG 47: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P2)

CHƯƠNG 48: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P3)

CHƯƠNG 49: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P4)

CHƯƠNG 50: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P5)

CHƯƠNG 51: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P6)

CHƯƠNG 52: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P7)

CHƯƠNG 53: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P8)

CHƯƠNG 54: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P9)

CHƯƠNG 55: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P10)

CHƯƠNG 56: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (P11)

CHƯƠNG 57: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (PHẦN CUỐI)

CHƯƠNG 58: TÌNH ĐẦU LÀ HỌC TRƯỞNG (NGOẠI TRUYỆN)

CHƯƠNG 59: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P1)

CHƯƠNG 60: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P2)

CHƯƠNG 61: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P3)

CHƯƠNG 62: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P4)

CHƯƠNG 63: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P5)

CHƯƠNG 64: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P6)

CHƯƠNG 65: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P7)

CHƯƠNG 66: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P8)

CHƯƠNG 67: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P9)

CHƯƠNG 68: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P10)

CHƯƠNG 69: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P11)

CHƯƠNG 70: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (P12)

CHƯƠNG 71: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (PHẦN CUỐI)

CHƯƠNG 72: TÌNH ĐẦU LÀ BẠN NGỒI CÙNG BÀN (NGOẠI TRUYỆN)

CHƯƠNG 73: TÌNH ĐẦU MẤT TRÍ NHỚ (P1)

CHƯƠNG 74: TÌNH ĐẦU MẤT TRÍ NHỚ (P2)

CHƯƠNG 75: TÌNH ĐẦU MẤT TRÍ NHỚ (P3)

CHƯƠNG 76: TÌNH ĐẦU MẤT TRÍ NHỚ (P4)

CHƯƠNG 77: TÌNH ĐẦU MẤT TRÍ NHỚ (PHẦN CUỐI)

CHƯƠNG 78: TÌNH ĐẦU MẤT TRÍ NHỚ (NGOẠI TRUYỆN)

CHƯƠNG 79: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (P1)

CHƯƠNG 80: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (P2)

CHƯƠNG 81: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (P3)

CHƯƠNG 82: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (P4)

CHƯƠNG 83: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (P5)

CHƯƠNG 84: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (P6)

CHƯƠNG 85: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (P7)

CHƯƠNG 86: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (P8)

CHƯƠNG 87: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (P9)

CHƯƠNG 88: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (PHẦN CUỐI)

CHƯƠNG 89: MỐI TÌNH ĐẦU BÁO THÙ (NGOẠI TRUYỆN)

CHƯƠNG 90: TÌNH ĐẦU LÀ QUẢN GIA (P1)

CHƯƠNG 91: TÌNH ĐẦU LÀ QUẢN GIA (P2)

CHƯƠNG 92: TÌNH ĐẦU LÀ QUẢN GIA (P3)

CHƯƠNG 93: TÌNH ĐẦU LÀ QUẢN GIA (P4)

CHƯƠNG 94: TÌNH ĐẦU LÀ QUẢN GIA (P5)

CHƯƠNG 95: TÌNH ĐẦU LÀ QUẢN GIA (P6)

CHƯƠNG 96: TÌNH ĐẦU LÀ QUẢN GIA (P7)

CHƯƠNG 97: TÌNH ĐẦU LÀ QUẢN GIA (P8)

CHƯƠNG 98: TÌNH ĐẦU LÀ QUẢN GIA (PHẦN CUỐI)

CHƯƠNG 99: TÌNH ĐẦU LÀ QUẢN GIA (NGOẠI TRUYỆN)

CHƯƠNG 100: TÌNH ĐẦU LÀ YÊU TINH (P1)

CHƯƠNG 101: TÌNH ĐẦU LÀ YÊU TINH (P2)

CHƯƠNG 102: TÌNH ĐẦU LÀ YÊU TINH (P3)

CHƯƠNG 103: TÌNH ĐẦU LÀ YÊU TINH (P4)

CHƯƠNG 104: TÌNH ĐẦU LÀ YÊU TINH (P5)

CHƯƠNG 105: TÌNH ĐẦU LÀ YÊU TINH (P6)

CHƯƠNG 106: TÌNH ĐẦU LÀ YÊU TINH (P7)

CHƯƠNG 107: TÌNH ĐẦU LÀ YÊU TINH (P8)

CHƯƠNG 108: TÌNH ĐẦU LÀ YÊU TINH (P9)

CHƯƠNG 109: TÌNH ĐẦU LÀ YÊU TINH (P10)

CHƯƠNG 110: TÌNH ĐẦU LÀ YÊU TINH (PHẦN CUỐI)

CHƯƠNG 111: TÌNH ĐẦU LÀ YÊU TINH (NGOẠI TRUYỆN)

CHƯƠNG 112: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (P1)

CHƯƠNG 113: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (P2)

CHƯƠNG 114: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (P3)

CHƯƠNG 115: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (P4)

CHƯƠNG 116: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (P5)

CHƯƠNG 117: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (P6)

CHƯƠNG 118: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (P7)

CHƯƠNG 119: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (P8)

CHƯƠNG 120: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (P9)

CHƯƠNG 121: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (PHẦN CUỐI)

CHƯƠNG 122: TÌNH ĐẦU LÀ NHÂN NGƯ (NGOẠI TRUYỆN)

CHƯƠNG 123: TÌNH ĐẦU LÀ CÔNG TỬ (P1)

CHƯƠNG 124: TÌNH ĐẦU LÀ CÔNG TỬ (P2)

CHƯƠNG 125: TÌNH ĐẦU LÀ CÔNG TỬ (PHẦN CUỐI)

CHƯƠNG 126: NGOẠI TRUYỆN

THÔNG BÁO