Đọc Truyện [Chuyển ver | BaekYeon] - Bắt được em rồi, vợ ngốc! - Truyen3s.Com

Đọc Truyện [Chuyển ver | BaekYeon] - Bắt được em rồi, vợ ngốc!

Tác giả: BaekYeon44

Đọc Truyện

Author: pUm

Disclaimer: Chuyển ver vì quá yêu thích

Pairing: BaekYeon (Baekhyun - TaeYeon)

Catelogy: Romantic

Summary: K mang ra ngoài nếu chưa có sự đồng ý...