Đọc Truyện [Bác Chiến] 5% - Truyen3s.Com

Đọc Truyện [Bác Chiến] 5%

Tác giả: 26thletterr

Đọc Truyện

Tên gốc: 百分之五
Tác giả: 叮糖

Nhìn trúng trai thẳng, cần đến mấy bước mới có thể theo đuổi được vào tay?

CP: Thẳng nam khẩu thị tâm phi công x (không phải) tiểu bạch hoa tâm cơ thụ

Edit đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.